Friday, March 11, 2011

բայց ԺԱԿ ՊՐԵՎԵՐ ուրիշ ձև եմ սիրում..

  • J’aime mieux
  • tes levres
  • qui mes livres

 Ծաղկի խանութ

Մի մարդ մտավ խանութ
և ընտրեց ծաղիկ
ծաղկավաճառը ծրարեց ծաղիկները
ձեռքը գրպանը տարավ մարդը
որ փող հանի
փող որ ծաղկի համար վճարի
բայց նույն պահին
հանկարծ
ձեռքը տարավ սրտին

ու ընկավ
և նույն պահին                                               

փողն ընկավ գետնին                                 

ու ծաղիկներն ընկան
այդ նույն պահին
երբ ընկավ մարդը
փողը
ու ծաղկավաճառը մնաց տեղում                     

գլորվեց փողի
թոշնող ծաղկի
մեռնող մարդու հետ
անկասկած
տխուր է այդ բոլորը
և պետք էր
որ ծաղկավաճառը մի բան աներ
բայց նա չգիտի թե ինչ անի
նա չգիտի թե ինչից սկսի:

Որքան հոգսեր կան
այս մեռնող մարդու
այս թոշնող ծաղկի
և այս փողի հետ
որ գլորվում է անվերջ:

****
ես չեմ երգում
ես ծաղիկ եմ տեսնում
ես չեմ ծիծաղում
ես գինի եմ խմում
ես չեմ լալիս
սերն է ինձ լքում…
****

….այդ սերը օրվա պես սիրուն եղանակի պես վատ…
                                                                                                                                 թարգմ.` Ս. Չիլոյան
Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment