Saturday, April 16, 2011

Չկայացած հարցազրույցս Չապլինի հետ. նրա հեքիաթըխորագիր.
 

   
Չառլիի ծննդյան օրն էր: Շատ էի ուզում նրան հանդիպել, և եթե ստացվեր զրուցեինք, այ այսպիսին կլիներ այն: Դե քանի որ դա անհնար էր, զրույցը մտքումս ստացվեց` իր մտքերի հետ. չկայացած հարցազրույց... 


ÌÝÝ¹Û³Ý ûñ»ñÇÝ մարդիկ հաճախ անկեղծ են լինում և խոսուն: Չառլին էլ էր այդպիսին, չնայած երբեմն մոտ հինգ րոպե լռում էր ու վայելում իր ծխախոտի ծուխը: հետո լուռ նայում էր դեմքիս և խոսում: իր մտքերի ու իր հետ կռիվ տվող անհնազանդ մեծ երեխա կարծես լիներ: տեսակով լռակյաց էր. հորից էր ժառանգել այն: նրա հիշողության մեջ մնացել էին միայն հոր թուխ աչքերն ու լռակյացությունը, ինչպես նաև` հարբեցողությունը: 


- â³éÉÇ, ավելի շատ DZÝãն եք հիշում Ù³ÝÏáõÃÛուÝից:
-  Մ»ñ ÑÛáõñ³ëñ³ÑÇ Çñ»ñÁ. ϳÛÇÝ Çñ»ñ, áñáÝù ï³Ý»É ã¿Ç ϳñáÕ³ÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ³½¹áõÙ ¿ÇÝ íñ³ë : ²Û, ³Ýã³÷ ëÇñáõÙ ¿Ç Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Ãáé³Ïë, áñÁ ÙÇ ·ÝãáõÇó ¿ÇÝù ·Ý»É: Հ»ï³ùñùÇñ ¿, ³ÛÝ ÇÙ Ù»ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ»ñÏñ³ÝùÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ñ ³é³ç³óÝáõÙ:ÆÙ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý í³é ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É Ù³Ûñë ¿ñ. »ñµ óïñáÝ ·Ý³Éáõó ³é³ç ÇÝÓ áõ »Õµáñë ËݳÙùáí ï»Õ³íáñáõÙ ¿ñ ÷³÷áõÏ Ù³Ñ׳ϳÉÝ»ñáõÙ, í»ñÙ³Ïáí ͳÍÏáõÙ, Ñ»ïá »ñµ »ñ»ÏáÛ³Ý Ã³ïñáÝÇó ïáõÝ ¿ñ í»ñ³¹³éÝáõÙ, Ù»½ ѳٳñ ë»Õ³ÝÇÝ ù³Õóñ³í»ÝÇù ¿ñ ¹ÝáõÙ:лï³ùñùÇñ µ³Ý ³ë»Ù, »ñ»ùáõÏ»ë ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ÇÝÓ ³Ù»Ý ÇÝã ÃíáõÙ ¿ñ Ñݳñ³íáñ. »Ã» ÇÝÓ³ÝÇó 4 ï³ñáí Ù»Í »Õµ³Ûñë Ó»éݳÍáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ϳñáÕ ¿ñ ÏáõÉ ï³É åÕÝÓ» ¹ñ³Ù ¨ ³ÛÝ ÍáÍñ³ÏÇó ѳݻÉ, áõñ»ÙÝ »ë ¿É ϳñáÕ ¿Ç ÝáõÛÝÝ ³Ý»É, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏáõÉ ïí»óÇ Ï»ë Ïáå»Ï³Ýáó, ¨ Ù³Ûñë ëïÇåí³Í »Õ³í µÅÇßÏ Ï³Ýã»É:
- ö³ëïáñ»Ý, Ù³ÝÏáõó եք Ó»éݳÍáõ եղել, ÇëÏ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ѳݹÇë³ï»ëÇÝ »±ñµ  ներկայացաք:
- Առաջին ելույթիս համար պարտական եմ մորս խզված ձայնին: Նա չէր սիրում ինձ տանը մենակ թողնել. սովորաբար հետը թատրոն էր տանում: Հիշում եմ 5 տարեկան էի, բեմի հետևից լսում էի մայրիկիս: Հանկարծ նրա ձայնը խզվեց ու հանդիսատեսը սկսեց ծիծաղել: Մայրս էլ սաստիկ հուզված, ստիպված եղավ բեմից հեռանալ: Հանկարծ տնօրենը ձեռքս բռնած, ինձ բեմ տարավ ու կարճ բացատրություններից հետո ինձ մենակ թողեց այնտեղ: Ես էլ սկսեցի երգել այն ժամանակ շատ հայտնի "Ջեկ Ջոնս" երգը: Նվագախումբն երկար ժամանակ չէր կարողանում հարմարվել ինձ: Երգի կեսից անձրևի նման բեմում տեղացին մանր դրամներ: Ես էլ այնտեղ ինձ սեփականատեր զգալով, հայտարարեցի, որ նախ դրամները կհավաքեմ, հետո կշարունակեմ երգել: Այդպես երգում էի, պարում, նմանակումներ անում: Նույնիսկ ցույց էի տալիս , թե ինչպես է խզվում մայրիկիս ձայնը: Ի զարմանս ինձ, հանդիսատեսը հիացած էր: Այդպիսին էր իմ առաջին և մայրիկիս վերջին ելույթը:
-  Իսկ ե±րբ գիտակցեցիք, որ արդեն հայտնվել եք արվեստի աշխարհում: 
-  ¶Çï»ë, æá½»ý ÎáÝñ³¹Ý Çñ µ³ñ»Ï³ÙÇÝ ·ñí³Í ݳٳÏáõÙ ³ë»É ¿. “ ÎÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ËáñÑ»Éáí` ÇÝÓ ½·áõÙ »Ù ÝÙ³Ý ³ÛÝ ÏáõÛñ ³éÝ»ïÇÝ, áñÇÝ ùᯐ »Ý ÙÇ ³ÝÏÛáõÝ, ¨ ³Ñ³ áõñ áñ ¿ ٳѳÏáí Ë÷»Éáõ »Ý ·ÉËÇÝ”: ÜÙ³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝù ·ïÝíáõÙ Ù»Ýù, µ³Ûó »ñµ»ÙÝ Ñ³ÝϳñÍ µ³ËïÝ Çëϳå»ë ÅåïáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ,ÇÝãå»ë Ååï³ó, այո, ݳ¨ ÇÝÓ: ºë íëï³Ñ ¿Ç, áñ ÙÇ ûñ ¹»ñ³ë³Ý »Ù ¹³éݳÉáõ ¨ ÝÙ³Ý Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ·Ý³óÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ: Ðáõ½í³Í Ï³Ý·Ý»É ¿Ç ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, »ñµ µáÉáñÁ óñí»óÇÝ, Ù»Ý³Ï ÙݳóÇ: հետո նրանք ÇÝÓ Ýϳï»Éáí` ѳñóñ»óÇÝ` DZÝã »Ù áõ½áõÙ: »ë ¿É հուզված կմկմացի, û` ïÕ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ áñ¨¿ ¹»ñ ãáõÝ»±Ý: ²Û¹å»ë ïíÛ³ÉÝ»ñë í»ñóñ»óÇÝ: ØÇ ûñ ¿É Ýñ³ÝóÇó Ññ³í»ñÇ Ý³Ù³Ï եկավ.  ï³ñÇùë óùóÝ»Éáí` »ñÏáõ ¹»ñ ëï³ó³: ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ѳñµ»É ¿Ç, ÇÙ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ ¿Ç, áñÝ »Ï»É ¿ñ ³Ýëå³ë»ÉÇ áõ ѳÝϳñͳÏÇ: ºë ·Çï³Ïó»óÇ, áñ  ³ñ¹»Ý óïñáÝÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ »Ù...
- ƱÝã »ù ½·áõÙ,»ñµ Ó»ñ ³ñí»ëïÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÍÇÍ³Õ ¿ å³ñ·¨áõÙ:
- ÐÁ~ÙÙ (Éé»ó)... â³éÉÇ â³åÉÇÝ: ԱÛá, ³Û¹ ³ÝáõÝáí »ë ³í»ÉÇ ù³Ý 40 ï³ñÇ ÍÇͳջóñ»É »Ù Ù³ñ¹Ï³Ýó, µ³Ûó »ë ³í»ÉÇ É³ó »Ù »Õ»É, ù³Ý Ýñ³Ýù ÍÇÍ³Õ»É »Ý: ºñµ ÏÛ³ÝùÁ ãÇ ÍÇͳջóÝáõÙ ÇÝÓ, »ë ã»Ù ÅåïáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó; ø»½ ÙÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ³ë»Ù` Ù³ñ¹ÇÏ ·»ïÝÇ íñ³ ³Ýѳëï³ï »Ý, ù³Ý ɳñ³Ë³Õ³óÝ»ñÁ` »ñ»ñáõÝ É³ñÇ íñ³...
-  سùë ÆëÃÙ»ÝÝ Çñ “ ÐáõÙáñÇ ½·³óáõÙ” ·ñùáõÙ ·³ÉÇë ¿ ³ÛÝ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý, áñ ÑáõÙáñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ “ÙÇïáõÙݳíáñ ï³é³å³ÝùÁ”: ܳ ·ñáõÙ ¿ñ, áñ homo sapiens-Á ѳÏí³Í ¿ Ù³½áËǽÙÇÝ ¨ áõñ³ËáõÃÛáõÝÁ ù³ÕáõÙ ¿ ï³é³å³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ó¨»ñÇó, ¨ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ï³é³å»ÉÁ...
- ºë ¹ñ³ Ñ»ï ѳٳӳÛÝ ã»Ù: γñÍáõÙ »Ù, ¹³ ³í»ÉÇ ßáõï ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¿ ¨ áã û ÑáõÙáñÇ, ãÝ³Û³Í ¹ñ³Ýù ß³ï ÏáÕÙ»ñáí ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý: ÐáõÙáñÇ ÇÙ ÏáÝó»åóÇ³Ý ÙÇ ÷áùñ ³ÛÉ ¿: ÐáõÙáñÁ ¹³ ûè ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝ ¿, áñå»ë û ÝáñÙ³É í³ñÙáõÝùÇ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ÑáõÙáñÁ Ù»½ û·ÝáõÙ ¿ Çé³óÇáÝ³É ï»ëÝ»É ³ÛÝï»Õ, ÇÝãÁ ÃíáõÙ ¿ é³óÇáݳÉ, ¨ ³ÝÝß³Ý ³ÛÝï»Õ, ÇÝãÁ Ù»½ ÃíáõÙ ¿ Ý߳ݳϳÉÇ: ÐáõÙáñÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ù»ñ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ¨ û·ÝáõÙ å³Ñå³Ý»Éáõ ³éáÕç µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ԱÛÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ã³÷Çó ¹áõñë ÉñçáõÃÛ³Ý Ù»ç óùÝí³Í ¿ ÍÇͳջÉÇÝ:γï³Ï»ñ·³Ï³Ý ëÛáõÅ» ëï»ÕÍ»Éáõ ÇÙ Ù»Ãá¹Á ß³ï ѳë³ñ³Ï ¿ñ: ºë ·áñÍáÕ ³ÝÓ³Ýó ¹ÝáõÙ ¿Ç ¹Åí³ñÇÝ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇëÏ Ñ»ïá ÷ñÏáõÙ Ýñ³Ýó...
ÖDZßï ¿, áñ Ó»ñ Ù³ëÇÝ ·ñ»É »Ý, û ¹áõù ³í»ÉÇ ß³ï »ù ѳÏí³Í ÙdzÛÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ٻɳٳÕÓáõÃÛ³Ý:
-  ÆÙ ÙdzÛݳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ß³ï ³Ýѻûà µ³Ý»ñ »Ý ·ñí»É.  Ù³ÙáõÉáõÙ ÇÝÓ ß³ï »Ý ÷³é³µ³Ý»É ϳ٠³Ýí³Ý³ñÏ»É: Ðݳñ³íáñ  ¿, áñ »ë »ñµ»ù ϳñÇù ã»Ù áõÝ»ó»É Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ³é³Ýó ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, áñáÝó ·ñ³íáõÙ ¿ ëáëÏ Ý߳ݳíáñ ³ÝáõÝÁ: ºë ëÇñáõÙ »Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ, ÇÝãå»ë ¨ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ɳí ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ù:ÆÙ Ñéã³ÏÁ ѳë»É ¿ñ ·³·³ÃݳϻïÇÝ, ßáõñçë ¿ÇÝ Ñ³í³ùíáõÙ ³ÝÃÇí µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ áõ ͳÝáÃÝ»ñ:ÆÝÓ Ñ³ïáõÏ ¿ áã ÙdzÛÝ Ù³ñ¹³ÙáïáõÃÛáõÝÝ, ³Ûɨ ÷áùñ ÇÝã ÇÝùݳÙ÷á÷áõÃÛáõÝÁ. Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ÝѳÕóѳñ»ÉÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ »Ù áõÝ»ÝáõÙ Ñ»é³Ý³É Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, ·áõó» ¹³ ¿ ÑÇÙù ͳé³Û»É ÇÙ Ù³ëÇÝ ÝÙ³Ý µ³Ý ·ñ»Éáõ; ê³ ÇѳñÏ» ¹³ï³ñÏ µ³Ý ¿, »ë áõݻ٠»ñÏáõ É³í µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, áñáÝù ·»Õ»óϳóÝáõÙ »Ý ÏÛ³Ýùë, Ýñ³Ýó Ñ»ï ÙÇßï ÉÇÝ»ÉÝ ÇÝÓ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ å³ï׳éáõÙ:  
-  Այդ հաñëïáõÃÛáõÝÝ áõ ÷³éùÁ Ó»½ DZÝã ëáíáñ»óñÇÝ:
- Աշխարհը տեսնել իսկական լույսով: Օգնեցին հասկանալ, որ մարդու արժանապատվությունն ու խելքն ամենևին էլ չեն որոշվում օքսֆորդյան առոգանությամբ: Հարստությունն ու փառքն ինձ օգնեցին գիտենալ, որ նշանավոր մարդիկ յուրաքանչյուրն իր տեսակի մեջ մոտիկից նույնքան անկատարյալ են, ինչպես մենք` բոլորս: Հարստությունն ինձ չի նեղում, հակառակը` մեծ ազատություն է տալիս: Աղքատության մեջ հրապուրիչ կամ ուսանելի ոչինչ չեմ գտնում. այն ինձ ոչինչ չի սովորեցրել: Միայն աղավաղել է կյանքի արժեքի մասին ունեցած իմ պատկերացումը:
Æ ¹»å, Ó»ñ ¹ëï»ñ` æ»ñ³É¹ÇݳÛÇÝ áõÕÕí³Í ݳٳÏáõÙ ·ñáõÙ »ù. §¶»Õ»óÏáõÑÇ »ÕÇñ ¨ å³ñÇñ, ³ëïÕ »ÕÇñ áõ ÷³ÛÉÇñ, µ³Ûó »Ã» ѳݹÇë³ï»ëÇ óÝÍáõÃÛ³Ý áõ ßÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ý Ëáëù»ñÝ ³ñµ»óÝ»Ý ù»½, »Ã» ·Éáõ˹ åïáõÛï ·³ ù»½ ÁÝͳÛí³Í ͳÕÇÏÝ»ñÇ µáõÛñÇó, ³å³ ù³ßíÇñ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝ ¨ ϳñ¹³ Ç٠ݳٳÏÁ, áõÝÏݹÇñ »ÕÇñ Ñáñ¹ Ó³ÛÝÇÝ...¦:
- ºñµ æ»ñ³É¹ÇÝ³Ý ÷áùñ ¿ñ, Ýñ³Ý ·Çß»ñÝ»ñÁ Ñ»ùdzÃÝ»ñ ¿Ç å³ïÙáõÙ: ºë ï»ëÝáõÙ ¿Ç Ýñ³ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ, Ýñ³ ³å³·³Ý, ï»ëÝáõÙ ¿Ç, û ÇÝãå»ë ¿ µ»Ùáõ٠˳ÕáõÙ: ºÃ» »ë å³ñáõÙ ¿Ç ɳÛÝ å³ï³éáïí³Í ³Ý¹ñ³í³ñïÇùáí, ݳ ÑÇÙ³ å³ñáõÙ ¿ ³ñù³Û³¹ëï»ñ Ù»ï³ùëÛ³ ѳ·áõëïáí: ºë áõ½áõÙ »Ù, áñ ³Û¹ å³ñ»ñÇ áõ ͳ÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáïÁ, »ñµ Ýñ³Ý »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óÝÇ, ݳ ÏñÏÇÝ »ñÏÇñ í»ñ³¹³éݳ áõ ï»ëÝÇ, û ÇÝãå»ë »Ý ³åñáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ óñïÇó áõ ëáíÇó ¹áÕ³Éáí; ºë ¿É »Ù ³Û¹åÇëÇÝ »Õ»É, áñáíÑ»ï¨ ³ñí»ëïÁ ݳËù³Ý Ù³ñ¹áõÝ Ã¨»ñ ï³ÉÁ, áñå»ë½Ç ݳ ϳñáճݳ ׳Ëñ»É ³Ùå»ñÇó í»ñ, ëáíáñ³µ³ñ ÏáïñáõÙ ¿ Ýñ³ áïù»ñÁ: ºÃ» ·³ ³ÛÝ å³ÑÁ, »ñµ ݳ Çñ»Ý í»ñ ½·³ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ³ÝÙÇç³å»ë å»ïù ¿ ÃáÕÝÇ µ»ÙÁ..
- ...áñï»Õ Çëϳ廱ë ѳÝáõÝ ³ñí»ëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѳÛïí»É ݳ¨ Ù»ñÏ:
- ²Ûá, µ³Ûó ³ÛÝï»ÕÇó å»ïù ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý í»ñ³¹³éÝ³É Ñ³·Ýí³Í áõ Ù³ùñí³Í: àãÇÝã ¨ áã áù ³Ûë ³ß˳ñÑáõÙ ³ñųÝÇ ã¿ áñå»ë½Ç ï»ëÝÇ Ñ³ïϳå»ë ÏÝáç Ù»ñÏ Ù³ñÙÇÝÁ. ³ÛÝ å»ïù ¿ å³ïϳÝÇ ÙdzÛÝ Ýñ³Ý, áí ÏëÇñÇ Ý³¨ Ýñ³ Ù»ñÏ Ñá·ÇÝ: Ø»ñÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ųٳݳÏÇ ³ËïÝ ¿: ºë Í»ñ »Ù, ¨ ÇÙ Ëáëù»ñÁ ·áõó»¨ ÍÇͳջÉÇ »Ý ÑÝãáõÙ...
- ƱÝã »ù ϳñÍáõÙ, ÏÛ³ÝùÁ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñDZ ßÕó ¿, û± ³Ù»Ý ÇÝã ն³Ëáñáßí³Í ¿ Ç í»ñáõëï:
- Մի անգամ Ֆրանսիայի գերեզմանատներից մեկում գերեզմանաքարի վրա 14-ամյա ժպտացող մի աղջկա լուսանկար տեսա, իսկ ներքևում գրված էր` “ Pourquoi? ” (ինչո±ւ): Այդպիսի հուսահատության մեջ ապարդյուն է պատասխան որոնելը:
ºë ã»Ù ϳñáÕ Ñ³í³ï³É, áñ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ å³ï³Ñ³Ï³Ý µÝáõÛà áõÝÇ ¨ ½áõñÏ ¿ ÇÙ³ëïÇó, ÇÝãå»ë ѳí³ï³óÝáõÙ »Ý Ù»½ ÙÇ ù³ÝÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñ: ÎÛ³ÝùÁ ¨ Ù³ÑÁ ã³÷³½³Ýó ³Ý˳Ëï»ÉÇ »Ý, ã³÷³½³Ýó ³ÝáÕáù, áñå»ë½Ç ÉÇÝ»Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý: سñ¹Ý Çñ³íáõùÝ áõÝÇ Ùï³Í»Éáõ ÏÛ³ÝùÇ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñ ÏÛ³ÝùÁ ¨ Ù³ÑÁ ½áõñÏ »Ý ÇÙ³ëïÇó:àñáß ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñ ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ³ß˳ñÑáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¿, ß³ñÅÙ³Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ó¨Ç Ù»ç ¿, ¨ áñ ÏÛ³ÝùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ÍÇ íñ³ áãÇÝã ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³í»É³óÝ»É Ï³Ù å³Ï³ë»óÝ»É: ºÃ» »ë ÙÇ µ³ÝÇ Ñ»ï ѳٳӳÛÝ »Ù, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñáßí³Í ¿:
- ƱÝã ¿ ѳí³ïÁ Ó»½ ѳٳñ, áõ±Ù »ù ѳí³ïáõÙ:
- àñù³Ý ٻͳÝáõÙ »Ù, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ »Ù Ùï³Íáõ٠ѳí³ïÇ Ù³ëÇÝ: Ø»Ýù ³í»ÉÇ »Ýù ³åñáõ٠ѳí³ïáí, ù³Ý ³ÛÝ Ù»½ ÃíáõÙ ¿, ¨ Ýñ³ÝÇó ³í»ÉÇ ß³ï »Ýù ëï³ÝáõÙ, ù³Ý »Ýó¹ñáõÙ »Ýù: Æ٠ϳñÍÇùáí, Ù»ñ µáÉáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÍÝíáõÙ »Ý ѳí³ïÇó: гí³ïÁ Ù»ñ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÏÝѳÛïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, ³ÛÝ û·ÝáõÙ ¿ ï»ëÝ»É áõ ׳ݳã»É ³Ý׳ݳã»ÉÇÝ: ºñµ ѳí³ïáõÙ »ë, ¹ñ³Ýáí ÁݹáõÝáõÙ »ë ݳ¨ ÇÝù¹ ù»½... ºë ѳí³ïáõÙ »Ù, áñ ³Ý׳ݳã»ÉÇÇ  ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³Ýë³Ñ³Ù³Ý³÷³Ï ÙÇ áõÅ` áõÕÕí³Í ¹»åÇ µ³ñÇÝ, »ë ѳí³ïáõÙ »Ù ³Ý׳ݳã»ÉÇÇÝ, Ýñ³Ý, ÇÝãÁ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ñ³ëÏ³Ý³É µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ...
- Æ ¹»å, áõÝ»±ù Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ:
- Ես կյանքի որոշակի ծրագրեր չունեմ, չունեմ նաև իմ փիլիսոփայությունը: Մեզ բոլորիս` և գիտուններիս, և հիմարներիս վիճակված է պայքարել կյանքի հետ:
-  гٳÙÇï »ù Þáå»Ýѳáõ»ñÇ ³ÛÝ ÙïùÇÝ, û »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ÅËïáÕ³Ï³Ý Ñ³ëϳóողáõÃÛáõÝ ¿...
-  Չէ, համաձայն չեմ: Ինչպիսի փոփոխություն էլ կրի ճակատագիրը, ես հավատում եմ, որ երջանկությանն էլ, դժբախտությանն էլ, ինչպես ամպերը երկնքում, բերում է պատահական քամին: Դա իմանալով, ես չեմ հուսահավում, երբ վրա է հասնում դժբախտությունը, որովհետև որպես հաճելի անակնկալ ուրախանում եմ նաև երջանկությունից: Գիտես, վերջին քսան տարում ես հասկացա, թե ինչ է նշանակում երջանկությունը. բախտն ինձ շնորհեց սքանչելի մի կին` Ունային: Այդ երջանկությամբ մայրամուտին հաճախ նստում եմ պատշգամբում, նայում կանաչ մարգագետնին ու բերկրանք ապրում` չմտածելով ոչնչի մասին:
- Փաստորեն ųٳݳÏն իսկապե±ս Ù»Í ·ñáÕ ¿...
-Այո, և միշտ հաջողված ու լավ վերջաբան է գրում: 

պատրաստեց՝ Ռուզան Պետրոսյանը


2 comments:

  1. Ռուզզզզզզ? գժվեու գոծեր ունես,ես էլ ասում եմ ինչ կարդամ?
    թեմաի էությունը կարևոր չի արդեն, բայց էս գաղափարը ու էս ռիթմը շատ է դուրս գալիս:
    իիի Ամբողջ օրը պետքա ասեմ ապրեսսս :)

    ReplyDelete
  2. Բարի ընթերցում, Անուշ ջան...դու էլ ապրես

    ReplyDelete