Friday, April 22, 2011

Melismelle- Aux Armes'' Դեմոկղղիե~~, Դեմմո~ ժէտե~, Դոմոկղղի~ Դեմոկղղա~տ, Դեմոկղղամե~, Դեմոկղղաֆի, Դեմոկղղասե, Դեմոկղղյու... քի ֆե..."

  'Aux Armes' երգի ՄելիսՍմելի ռոքային մեկնաբանությունը: 
" ժ'էմէ լա վի, մամա, ժ'ավէ դէ ղեվ մամա, լե ղեվ դը լիբեղտէ ... 
Je me souviens Maman / Des rêves qu’on avait
Je me souviens des temps où nous marchions ensemble
J’avais des rêves Maman / Des rêves de liberté
J’aimais rêver Maman / J’aimais la vie Maman / J’avais des rêves Maman
J’aimais, j’aimais la vie moi / J’aimais la vie Maman / J’aimais la vie Maman
J’aimais les rêves. J’avais, j’avais des rêves ...
 ''ես հիշում եմ մամա, երազանքներ, որ ունեինք, ես հիշում եմ ժամանակները ուր մենք քայլում էինք միասին, ես ունեի երազանքներ, մամա,  երազանքներ ազատության, ես սիրում էի երազել, մամա, ես սիրում էի կյանքը, մամա, ես ունեի երազանքներ, մամա, ես սիրում էի, ես սիրում էի կյանքը, ինձ, ես սիրում էի կյանքը, մամա, ես սիրում էի կյանքը մամա, ես սիրում էի երազանքները: Ես ունեի~, ես ունեի~ երազանքներ...


  ես կրում եմ աշխարհի գույնը իմ էության մաշկի վրա...
"Je porte la couleur du monde sur mon corps un caractère à des kilomètres à la ronde
préfère dire que me taire maintenant plus rien ne m'étonne aucun humain sur cette terre
on a rien fait pour personne ne mérite l'air pure. de l'air ! On paiera tous en même temps
même si c'est pas la faute à toi je veux voir les connards devant il ne faudra pas louper çà
tu peux chialer maintenant fini ton verre on y va aller on va prendre les devants
on va pas rester comme çà
!...
լա լա լա... օն ա ղիեան ֆէ պուղ պեղսոն... օն վա պա ղեստէ քոմ սա...լա լա լա ...ժը պողտ լը դղապո դյու մոնդ... լա լա լա..
P.S-  
վիյան վիյան վիյեն լա, վյեն մուա... է վիյեն վիյեն մուա, լէս մուա վենիղ տոն ամ,,,,  վիյեն վիյեն վիյեն մուա, քան թյու մը դի վիեն,  ժը ֆղիսոն սի պյո, սի բիյան քը ժը մ'աբանդոն, ժը վյո քը թյու վիան սէտ օտոմ...
Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment