Monday, September 12, 2011

Դավիթ Կարեյան. ''կյանքի տոն" հետհայաց ցուցահանդես ՆՓԱԿ-ում


"Արվեստի ուժն իրականության չափազանցման մեջ է: Արվեստում մենք գտնում ենք այն, ինչը կյանքում գոյություն չունի…”,- Դավիթ Կարեյան

դիտեք:
WEBTV.AM / Դավիթ Կարեյան

նաև`

Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment